Маалыматтык — китепкана кызматы

Китепкананын фонду

2020-2021 жылдары

Окуу китептери – 4342 экз.

Кѳркѳм адабият – 613 экз.

Мектеп китептери -37029