Усулдук кызматы

 Усулдук кеңештин максаты:

Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу үчүн педагогикалык кызматкерлерге ар тараптан усулдук жардам көрсөтүү,усулдук окутуунун ар кандай ыкмалары аркылуу алдынкы тажрыйбаларды жайылтуу жана сапаттуу билим берүүгө жетишүү менен кесипчилик чеберчиликтерин өркүндөтүү.

 

  Усулдук бирикменин милдеттери:

 

1.Окуу тарбия иштерин жакшыртуу жана өркүндөтүү боюнча иш чараларды өткөрүү.

2.Окуу тарбия ишинде окутуунун жаны техналогияларынын ишке ашырышын камсыз кылуу.

3.Мугалимдин кесиптик квалификациясын.чеберчилигин жогорулатуусуна өбөлгө түзүү аркылууөз билиминин өркүндөтүүсүнүн үсүндө иш жүгүртүүсүнө шарт түзүү.

5.Педагогикалык коллектив менен бирдикте мектептин өнүүгүүсүнүн негизги багыттарын аныктоо.

6.Предмет аралык усулдук бирикмелердин ишмердүүлүгүн уюштуруу.

7.Педагогикалык алдынкы иш тажрыйбаларды талдоо жана жайылтуу.

8.Предметтик олимпиадаларды, жумалыктарды ар кандай формадагы иш чараларды өткөрүү:

9.Педагогикалык газета журналдарга окуу тарбия иштерин жакшыртуу боюнча усулдук иштелмелерди иштеп чыгуу.

 

                  Усулдук кенештин алдында 3 усулдук бирикме иштейт.

Усулдук бирикменин аталышыУсулдук бирикмеге кирген предметтер
1“Баластан” бирикмесиБашталгыч класстар

1-4класстар

2“Саякат “бирикмесиМатематика, физика, биология, тарых, география
3“Өнөр алды- кызыл тил”Кыргыз тили жана адабияты,  орус тили жана адабияты, англис тили

 

Иса Байбеков атындагы мектептин мугалимдеринин билимин жогорулатуу борборунан курстан өтүп, өздөрүнүн педагогикалык чеберчилигин жогорулатышат жана ар кандай тренинг окуу семинарларга катышат.

Усулдук бирикмелер жалпы билим беруучу уюмдун  усулдук бирикмеси жөнүндөгү жобонун негизинде иш алып барышат.

Мектептин методикалык темасы “Окуу процессинде сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу менен окуучулардын предметке болгон кызыгуусун артыруу,акыл-эсин, ой жүгүртүүсүн өстүрүү жана инсандык өзгөчөлүгүн калыптандыруу”

Усулдук бирикмелердин жетекчилеринин иш планы

УБ жетекчисине коюлуучу квалификациялык талаптар

Усулдук бирикме жөнүндө жобо

Өнөр алды- кызыл тил усулдук бирикмеси 2015-2016

Өнөр алды-кызыл тил усулдук бирикмеси 2016-2017

Өнөр алды -кызыл тил усулдук бирикмеси 2017-2018

Өнөр алды -кызыл тил усулдук бирикмеси 2018-2019

Өнөр алды- кызыл тил усулдук бирикмеси 2019-2020

Саякат 2020-2021

Баластан УБ